Sökhjälp

Använd Enkel sökning för att göra en fritextsökning i alla fält i databasen.

Använd övriga fält om du vill söka efter värden i specifika databasfält.

Du kan kombinera din sökning genom att ange sökord både i Enkel sök och i ett eller flera av de övriga fälten.

De olika söksätten beskrivs i avsnitten nedan. Använd innehållsförteckningen för att gå direkt till det avsnitt du vill läsa.

Innehåll:

Enkel sökning

I sökfältet Enkel sökning kan såväl enkla sökord (inklusive fraser) som komplexa söksträngar med sökkoder och operatorer som AND och OR (boolesk söklogik) användas.

Skiftlägeskänslighet

Sökord och sökfraser är inte skiftlägeskänsliga. Det innebär att det inte spelar någon roll om du skriver med stora eller små bokstäver.

Sök fram alla poster

Använd ett ensamt jokertecken (*) utan några andra sökord för att söka fram alla poster i en viss modul. Observera att andra angivna sökkriterier ignoreras när du skriver en ensam asterisk i fältet Enkel sökning.

Enkla sökord och fraser

Den enklaste sökningen är baserad på enstaka ord som "porträtt" eller "blomma" (citattecknen är inte nödvändiga). Dessa enstaka ord kallas också enkla söktermer. En sökning kan innehålla en eller flera enkla söktermer. Söktermerna kan även kombineras med operatorer (AND/OR).

Om inga operatorer används så måste samtliga enkla söktermer återfinnas i en post för att den ska visas i sökresultatet.

Man kan även använda fraser i en sökning. En sökfras är en grupp ord som omges av citattecken, t.ex. "porträtt av en dam". Använd citattecken för att söka efter en exakt textfras. En post måste innehålla exakt motsvarande textfras för att visas i sökresultatet.

Fraser och enkla söktermer kan kombineras för att göra mer komplexa sökningar.

Exempel:
"Porträtt av en dam" blomma ros

I en sådan sökning måste både den exakta sökfrasen och samtliga enkla söktermer återfinnas i en post för att posten ska komma med i sökresultatet.

Jokertecken

Jokertecken används för att göra en sökning på del av ord.  Ett jokertecken kan beteckna en eller flera bokstäver:

Sökoperatorer (boolesk sökning)

Avancerade sökningar kan göras genom användning av sökoperatorer i kombination med söktermer och sökfraser. Operatorerna gör det möjligt att definiera logiska relationer mellan söktermer. Följande operatorer är tillgängliga:

Operator Förklaring Exempel
+

"+" betyder att ordet efter plustecknet måste återfinnas i en post för att den ska komma med i sökresultatet.   

Anm:
Anm: Eftersom detta är standardinställningen för sökningar kan "+" vanligtvis uteslutas.

+madonna +barn

Såväl "madonna" som "barn" måste finnas.

-

"-" betyder att ordet efter minustecknet inte får återfinnas i de poster som visas i sökresultatet.

Anm:
"-" kan inte användas i de fall man bara anger ett enda sökord, utan måste användas i kombination med andra söktermer. Sökningen -barn kommer till exempel inte att returnera något resultat. 

madonna -barn

"madonna" ska finnas, men "barn" får inte finnas.

AND, &&
(måste skrivas med versaler)

"AND" förenar två sökord och returnerar bara de poster där båda orden återfinns.

"AND" fungerar på samma sätt som "+" och används när man grupperar söktermer. Symbolen && kan användas i stället för "AND".

Anm:
Eftersom detta är standardinställningen för sökningar kan ”AND” vanligtvis uteslutas.

madonna AND barn

Såväl "madonna" som "barn" måste finnas.

OR, ||
(måste skrivas med versaler)

"OR" länkar två söktermer och returnerar poster där någondera av termerna återfinns.

Symbolen || kan användas i stället för "OR".

madonna  OR  maria

"madonna" eller "maria" ska finnas

NOT, !
(måste skrivas med versaler)

"NOT" utesluter alla poster som innehåller ordet som följer efter "NOT".

Symbolen"!" kan användas istället för "NOT".

Anm:
"NOT" kan inte användas i de fall man bara anger ett enda sökord, utan måste användas i kombination med andra söktermer.  Sökningen "NOT madonna" kommer till exempel inte att returnera något resultat. 

madonna NOT maria

"madonna" ska finnas, men "maria" ska inte finnas

Gruppering:

Gruppering av sökord kan användas för att styra operatorernas beteende (och därmed bilda underfrågor). Gruppering görs med hjälp av parenteser "( )".

Exempel:
(madonna OR maria) AND barn AND (weyden NOT cranach)

Exemplet söker fram all poster som innehåller antingen ordet "madonna" eller "maria" och som innehåller ordet "barn" samt innehåller ordet "weyden" men inte ordet "cranach".

Operatorer som inte står inom en parentes tillämpas i följande ordning:

Approximativa (ungefärliga) sökningar

Approximativa sökningar innebär att även ord med liknande stavning returneras i sökresultatet. Man gör en sådan sökning genom att placera tecknet "~" i slutet av en sökterm.  

Exempel:
Båt~ kan ge sökresultat som "båt", "bot" och "bit".

Anm:
Approximativa sökningar kan inte användas i sökfraser.

Proximitetsökningar (närhetssök)

En proximitetsökning innebär att du kan söka efter ord som finns inom ett visst avstånd från varandra. Avstånd betyder i detta fall det antal ord som förekommer mellan två specificerade söktermer i en text. 

För att göra en proximitetsökning används tecknet tilde "~" (utan citattecken) i slutet av en sökfras. Det högsta antal ord som får förekomma mellan söktermerna definieras genom att man sätter en siffra efter tilde-tecknet.

Exempel:
Vill du söka efter orden "maria" och "barn" inom 5 ords avstånd från varandra så skriver du:

 "maria barn"~5

Mer information om sökningarna

I den här databasen används huvudsakligen sökmotorn Apache Lucene. Se
http://lucene.apache.org/java/2_2_0/queryparsersyntax.html för information.

Sökning i specifika databasfält

Utöver den enkla fritextsökningen så kan du även söka efter värde i specifika fält i databasen. Du kan fylla i sökkriterier i ett eller flera av fälten. Du kan också kombinera sökning i dessa fält med Enkel sökning. 

Specifika fält i "Sök föremål/bilder"

Konstnär/Upphovsman namn på konstnär, t.ex. Carl Larsson
Nationalitet konstnärens nationalitet, t.ex. svensk
Tillverkare/Manufaktur namn på tillverkare, t.ex. Rörstrand
Avbildad person namn på avbildad person, t.ex. Gustav III
Titel föremålets titel, t.ex. Damen med slöjan eller Tekanna med lock
Teknik/Material t.ex. olja på duk, etsning eller lergods
Datering föremålets datering/när föremålet är utfört, t.ex. från 1750 till 1800, söker fram alla föremål som utförts under perioden 1750 - 1800
Inventarienummer t.ex. NMSk 647
Geogr. härkomst föremålets geografiska ursprung/där det är utfört, t.ex. Urbino
Kategori t.ex. Måleri eller Skulpturer
Sakord t.ex. figurin
Stil/Epok t.ex. Rokoko

Specifika fält i "Sök konstnärer/tillverkare"

Konstnär/Upphovsman namn på konstnär, t.ex. Carl Larsson
Nationalitet konstnärens nationalitet, t.ex. svensk
Tillverkare/Manufaktur namn på tillverkare, t.ex. Rörstrand
Platser/Levnadsorter namn på plats, t.ex. Paris
Levnadsår t.ex. från 1920 till 1930, söker fram alla konstnärer och/eller tillverkare som var i livet/var verksamma under perioden 1920 - 1930

Fälttyper

Kombinerade sökningar

Du kan kombinera Enkel sökning med sökning i de specifika databasfälten. Du kan fylla i sökkriterier i ett eller flera av de specifika databasfälten. Det sökresultat som returneras kommer att motsvara alla de sökkriterier du angett, oavsett om du skrivit dem i Enkel sökning eller i något av de andra fälten.

Specialtecken

Accentuerade tecken behandlas som sina icke accentuerade motsvarigheter. (Undantag: Fält med sökbara rullgardinslistor.)

Exempel:

à = a, ê = e, ü = u etcetera.
Tyskans skarpa s (ß) behandlas som "ss".

Stäng fönstret